2013 SSLC Toppers

March 15, 2013
Sherlin Pon Jeba. S
497 / 500Rajashree N S
493 / 500Subhalakshmi S
493 / 500Amali Benita J
492 / 500Angel I
492 / 500Jeyashree
492 / 500Ganesh S
491 / 500Jeyasrim R
491 / 500
No.of. Centums
Maths 37
Science 19
Social Science 13